Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 • Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest GRUPA VECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 30, 43-100 Tychy.
 • Źródła pochodzenia danych:
Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez poprzedniego wierzyciela jako dane osoby zobowiązanej do spłaty długu. W związku z zawarciem umowy powierniczego przelewu wierzytelności Administrator nabył wierzytelności i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia ich spłaty. Do nabycia wierzytelności doszło na podstawie art. 509 i następnych Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145).
W celu prowadzenia działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania należności, dane kontaktowe mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych a także od podmiotów pozyskujących i aktualizujących dane.
 • Aktualność i poprawność danych:
W ramach zarządzania wierzytelnościami aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskamy bezpośrednio od dłużników, a także od osób trzecich, organów państwa, rejestrów publicznych oraz źródeł powszechnie dostępnych.
 • Kategorie, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w tym przypadku Administrator przetwarza informacje niezbędne do obsługi zadłużenia takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, cechy dokumentu tożsamości) oraz dane teleadresowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail). W celu skutecznej obsługi zadłużenia, sporządzenia planów ratalnych oraz nadzorowania terminów spłaty, przetwarzamy także informacje finansowe w tym historię dotychczasowych płatności zadłużenia, dane dotyczące aktualnego salda, odsetek oraz opłat dodatkowych składających się na zadłużenie. Posiadamy także informacje o dokumentach, z których wynika zadłużenie i które stanowią podstawę prowadzenia obsługi zadłużenia a także informacje dotyczące przyczyn braku spłaty.
Przetwarzane przez nas dane osobowe są również niezbędne dla obrony ewentualnych roszczeń prawnych lub do uzyskania tytułów wykonawczych i prowadzenia innych działań windykacyjnych zarówno na drodze polubownej jak i w drodze przymusu prawnego.
Administrator, z uwagi na wykonywanie ciążących na nim obowiązków prawnych przetwarza dane osobowe również za podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ma to miejsce w przypadku dokumentowania wpłat zgodnie z przepisami księgowo-podatkowymi, w związku z przechowywaniem dokumentów związanych z zadłużeniem w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Komu ujawniamy dane osobowe:
Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, nasi pracownicy i współpracownicy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych, osoby te zobowiązują się na piśmie do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
Zgodnie z przepisami prawa i na podstawie pisemnej umowy oraz w oparciu o szczegółowe procedury powierzamy dane osobowe podmiotom świadczącym w imieniu i na naszą rzecz usługi: prawne, windykacyjne, doradcze, pocztowe, księgowe, informatyczne, archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentów.
Udostępniamy również dane osobowe biurom informacji gospodarczej - po spełnieniu warunków określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz Prawo bankowe, nabywcom wierzytelności oraz firmom audytorskim na podstawie odpowiednich umów.
Zobowiązani jesteśmy także udostępniać dane osobowe urzędom administracji państwowej.
Ponadto, jeżeli w celu odzyskania należności wierzyciel zdecyduje się na skierowania sprawy do sądu, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa zostaną przekazane do sądu, komornika sądowego lub innych organów ochrony prawnej i administracji państwowej.
Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe:
Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zaspokojenia roszczeń lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z prawa do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- otrzymania kopii tych danych,
- sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych, w tym profilowania.
 • Prawo wniesienia skargi:
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie):
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)
 • Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
 • Wnoszenie reklamacji:
Jeżeli chce Pani/Pan wnieść reklamację dotyczącą traktowania przez Administratora danych osobowych lub skorzystać z któregokolwiek ze wskazanych wyżej praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych wskazanych poniżej.

Inspektor Ochrony Danych:

adres e-mail: iod(at)grupavector.pl
adres korespondencyjny: GRUPA VECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budowlanych 30, 43-100 Tychy.

Ważne!

GRUPA VECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niektórych usług działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający, zarządzając danymi osobowymi na polecenie naszych klientów (Administratorów danych). W takim przypadku GRUPA VECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w imieniu Administratorów danych przetwarza dane w procesie dochodzenia wierzytelności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | 2019 | Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności