Podczas kontroli w autobusie nie posiadałem legitymacji szkolnej i dostałem mandat. Czy można go anulować?

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą do wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej jest brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. W zależności od komunikacji mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące anulowania opłaty dodatkowej. Przewoźnicy (a za nimi firmy kontrolujące bilety) stosują tzw. opłatę manipulacyjną, która jest pobierana gdy pasażer w odpowiednim czasie (do 7 dni) okaże ważne uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Jest to nic innego jak obniżenie pełnej opłaty dodatkowej do wartości opłaty manipulacyjnej. Zgodnie z przepisami opłata dodatkowa za brak dokumentu upoważniającego do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego ma taką samą podstawę prawną jak za całkowity brak biletu. Reasumując bilet ulgowy bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego jest nieważny…

Czy osoby które notorycznie jeżdżą bez biletu mogą zostać ukarane w inny sposób niż tylko poprzez nałożenie mandatu?

  • Tak. Jeżeli w ciągu jednego roku pasażer wyłudzi co najmniej trzy razy przejazd bez ważnego biletu może zostać ukarany przez Sąd Grodzki zgodnie z art. 121 Kodeksu Wykroczeń – w tym wypadku postępowanie prowadzi policja na wniosek firmy kontrolującej bilety lub organizatora komunikacji. Art. 121. § 1 Kodeksu Wykroczeń – Kto, pomimo nie uiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Co się stanie jeżeli nie zapłacę mandatu w terminie?

  • Nie płacić mandatów po prostu nie warto. Gdy upłynie oznaczony termin od daty wystawienia mandatu, nadejdzie wezwanie do zapłaty. Następnie dom uporczywego dłużnika może odwiedzić windykator, ale nie koniecznie. Gdy i to nie pomoże, zdesperowany organizator komunikacji za pośrednictwem firmy kontrolującej bilety skieruje sprawę do Sądu. To oznacza dodatkowe koszty, i to bardzo wysokie. Gdy nawet po wyroku pieniądze nie wpłyną, do naszych drzwi może zapukać komornik. Zgodnie z Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Komornik Sądowy rozpocznie czynności ustalające składniki majątkowe dłużnika, które mógą podlegać zajęciu np. art. 845 Kodeksu cywilnego (zajęcie ruchomości), art. 881 KC (zajęcie wynagrodzenia za pracę), art. 889 KC (zajęcie konta bankowego).

Co zrobić jeśli kontroler nalega, by pasażer zapłacił do jego kieszeni np. 20PLN?

  • Kontroler nie ma prawa żądać od pasażera zapłaty jakichkolwiek kwot za odstąpienie od czynności służbowych. Kontroler może pobrać od pasażera tylko i wyłącznie za pokwitowaniem opłatę dodatkową zgodną z cennikiem u danego przewoźnika. O przypadkach pobierania przez naszych kontrolerów jakichkolwiek kwot niezgodnych z cennikiem prosimy pisemnie informować przewoźnika nadzorującego naszą pracę oraz nasz Dział Kontroli który zaraz po otrzymaniu takiej informacji rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

Zapomniałem biletu miesięcznego i nie miałem dokumentów ,czy kontroler ma prawo zawieść mnie na Policję?

  • Pasażer który nie posiada podczas kontroli zakupionego wcześniej biletu okresowego lub posiada bilet ulgowy bez dokumentu uprawniającego do ulgi traktowany jest jak pasażer korzystający z usług przewozowych bez ważnego biletu. W takim przypadku pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnej z cennikiem opłat . W przypadku odmowy zapłacenia opłaty dodatkowej kontroler zgodnie z art. 33 Prawa Przewozowego może zadąć okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość pasażera w celu wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości lub w przypadku jego braku podczas kontroli kontroler ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej w celu ustalenia danych osobowych danego pasażera. Taka interwencja w przypadku zmiany trasy środka transportu lub opóźnienia na linii wiąże się z nałożeniem na pasażera dodatkowej opłaty w wysokości określonej w cenniku opłat danego przewoźnika zazwyczaj jako 150-krotnośc najtańszego biletu normalnego.